Név: Regisztráció
Jelszó:

Most itt vagy: Fórum >> Seth szövegei >> TE-k és EE-egységek

1 |
db/lap
tida | 2011-10-02 13:29:10 Válasz erre Adatok E-mail (1)
Eddigi hozzászólásai:
3330 db

Ekkor a fény jelent meg először. Ugyanakkor az EE (elektromágneses energia) is elkezdett testet ölteni.A láthatatlan univerzumból a megnyilvánultság állapota felé törekedve.

A psziché természete 240.o.797
 
tida | 2011-10-01 23:14:47 Válasz erre Adatok E-mail (0)
Eddigi hozzászólásai:
3330 db

Seth könyvéből:

Mindannyian transzformátorok vagytok: tudattalanul, automatikusan alakítjátok át a rendkívül bonyolult elektromágneses egységeket fizikai tárgyakká. Egy „anyagközpontú” rendszer közepében laktok; körülöttetek gyengébb területek találhatók, ahol „pszeudo-anyag” tartózkodik; nevezhetjük így. Minden gondolat és érzés spontán módon, egyszerű vagy bonyolult elektromágneses egységek formájában létezik - tudósaitok ezeket még nem fedezték fel.
(21:27.) A fizikai képnek, amelyben a gondolat vagy érzés materializálódott, erejét és tartósságát az intenzitás határozza meg.

520.ülés

Az elektromágneses egységek, ha elég magas a töltésük, aktivizálják az említett, alárendelt koordinátapontokat. Ezek működésének hatására felgyorsulnak, és a ti fogalmaitok szerint sokkal gyorsabban áttörnek az anyagba. Ezekhez az egységekhez képest a molekulák bolygó nagyságúak. Az atomok, a molekulák, a bolygók és ezeken belül az elektromágneses energiaegységek egyszerűen csak különböző megnyilvánulásai ugyanannak az elvnek, amely magukat az egységeket is létrehozta. Csak a te helyzeted teszi őket annyira valószerűtlenné: az a tény, hogy a látszólagos térre és időre koncentrálsz.
Minden gondolat és érzelem tehát elektromágneses energiaegység formájában létezik, vagy ezek kombinációjaként; a koordinátapontok segítségével gyakran kiemelkednek, és a fizikai anyag építőköveivé válnak. Ez az anyagba való kiemelkedés természetes „eredményként” áll elő, függetlenül attól, hogy milyen az adott gondolat vagy érzés. Az erős érzelmektől kísért mentális képek tehát voltaképpen tervrajzok, amelyek nyomán a megfelelő fizikai tárgy, körülmény vagy esemény a ti fogalmaitok szerint megjelenik.

524.ülés

… hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy ezek az energiaegység-kibocsátások bizonyos mértékig minden tudatnak jellemzői, nemcsak a tiéteké. Beleértendő ebbe a sejttudat is, úgyhogy elektromágneses egységek láthatatlan hálózata hatja át teljes légkörötöket; ezen és ebből alakulnak ki aztán a fizikai anyag részecskéi.
525.ülés

Az EE-egységeket tehát a tudat bocsátja ki. A gondolat vagy érzelem intenzitása határozza meg az egységek tulajdonságait. Ha egy bizonyos határérték bekövetkezik, az egységek átkerülnek a fizikai megvalósulásba. Akár végbemegy ez a ti fogalmaitok szerint, akár nem, az egységek létezni fognak mint például látens vagy pszeudorészecskék.
Ezek némelyike a fénysebességnél gyorsabb csoportba fog tartozni, és érzékelhető vitalitással fog rendelkezni e keretek között. Ezek a fénynél gyorsabb részecskék természetesen ekkor is a maguk sajátos formájában léteznek. Az ilyen egységeknek sokféle tartománya és fajtája van, és mind a ti érzékelésetek határain túl helyezkedik el. Félrevezető volna azonban ilyenformán összekavarni őket, mert ebben az egészben hatalmas rend uralkodik.
(21:33.) Egyik-másik ilyen egység létezését illetően nem vagytok teljesen tudatlanok, bár ezeket sem tömegként érzékelitek. Némelyiket eseményként, álomeseményként, úgynevezett hallucinációként értelmezitek; néha ezeknek az egységeknek bizonyos tartományait időbeli mozgásként fogjátok fel.
Mindegyik bizonyos „légköri viszonyokat” hoz létre, vagy olyan tükröződéseket, amelyek színezik az általatok ismert fizikai jelenségeket. Saját érzelmeitek némelyike is átzuhanhat ilyen rendszerek valóságába, és az ottani keretek között tömeget és formát ölthet. Normális valóságotok megteremtése és fenntartása érdekében a hétköznapi, éber tudatotok fókuszát úgy állítjátok be, hogy a szükséges tartományon belül fejtse ki hatását. Azok az ideák és érzelmek, amelyeket fizikaivá akartok tenni, magukban hordozzák a megfelelő tartományba való illeszkedés mechanizmusait, és ez a tartomány bőven belül van a fizikai fejlődéshez szükséges elektromágneses mező határain.
(Pauza 21:40-kor.) Tudatotok azonban arra is fel van készítve, hogy más mezőkön belül is teremthessen valóságokat. Egyes álmokban és testen kívüli élményekben a tudatotok a fénysebességnél gyorsabban mozog, és ilyen körülmények között képesek vagytok a „tömeg vagy anyag” más formáit is érzékelni.
Az EE-egységek egész egyszerűen a valóság kezdetleges formái; automatikusan létre hozott magvak, amelyek különböző típusú környezetben való megjelenéshez alkalmazkodnak; némelyik a fizikai világ keretei között jelenik meg, mások egyáltalán nem igazodnak ezekhez a követelményekhez. Mármost egyes valóságrendszerek a fénysebességnél gyorsabb részecskék belső magjaira „korlátozódnak”. Ezek ritmikusan lassulnak a perem felé, a ti fogalmaitok szerint nagy távolságokat megtéve, míg végül a külső, lassabb részecskék bizonyos mértékig bebörtönzik a középső tömeget, amely sokkal gyorsabban mozog ugyan, de csak korlátozott területen.
(21:45.) Az ilyen egységek viselkedése, mint látjátok, minden rendszerben az álcázás megteremtését szolgálja, a peremtevékenység pedig a belső identitásokat és a külső határokat állítja elő nagy hatékonysággal. Ezek mind az anyag variációi, általánosan megfogalmazva és erősen leegyszerűsítve - az anyagot most a ti fogalmaitok szerint értelmezve. Ugyanez vonatkozik a negatív vagy antianyagra, amelyet ti amúgy sem érzékeltek. De az ilyen rendszerekben a tevékenység fokozatai ugyanilyen sokfélék.
Alapjában véve persze egyetlen rendszer sem zárt. Az energia szabadon áramlik egyikből a másikba, vagy még inkább: áthatja mindet. Csak az álcázás kelti azt a benyomást, hogy a rendszerek zártak. A tehetetlenség törvénye nem érvényesül. Csak a ti korlátaitok között, figyelmetek beszűkült fókusza miatt tűnik ez valóságnak.
Az ilyen „anyag” tartóssága, viszonylagos stabilitása a többi rendszerben erősen változó; minden ilyen megnyilvánulás erejét az intenzitás határozza meg. A láthatatlan EE-egységek létrehozzák az általatok ismert anyagot: ezek képezik a lényegi, alapvető egységeket, amelyekből minden fizikai részecske létrejön.
(21:52.) Ez nem érzékelhető fizikailag. Csak az eredményét látjátok. A tudat, ha nincs a test lassabb részecskéi közé börtönözve, képes a fénysebességnél gyorsabban haladni, tehát tudatára ébredhet néhány ilyen más valóságnak. Gyakorlás nélkül azonban nem képes értelmezni, amit lát. A fizikai agy az a mechanizmus, amely a gondolatokat, az érzelmeket automatikusan a megfelelő tartományba tartozó és a megfelelő intenzitású EE-egységekké alakítja át, hogy a fizikai szervezet felhasználhassa őket.
Most tarthattok szünetet.
Ezek az EE-egységek tehát az anyag építőkövei. Rátérhetünk a következő kérdésre.

 581.ülés

Az elektromágneses egységeket berántja a fekete lyuk, ahol elképzelhetetlenül felgyorsulnak. A gyorsulás és a fekete lyukban végbemenő folyamatok hihetetlen mennyiségű energiát szippantanak át más rendszerekből.
Ez a hatalmas gyorsulás közben megváltoztatja az érintett egységek lényegi jellegét. Más szóval: a fekete lyuk voltaképpen kifordított fehér lyuk. Az elektromágneses „anyag” ismét megjelenhet ugyanazon a „lyukon” vagy „ponton” keresztül, amely most fehér lyukként működik.
Ezután a lyuknak ismét megváltoznak a tulajdonságai. Újból „megéhezik”, és ismét fekete lyuk lesz belőle. Ugyanez a folyamat minden rendszerben végbemegy. A lyukak vagy koordináta¬pontok tehát voltaképpen nagy hatékonyságú gyorsítók, amelyek újraenergetizálják magát az energiát.

593.ülés


 Az "ismeretlen" valóság-ból

Vannak tehát egységei a tudatnak, ahogy az anyagnak is vannak egységei. Nem akarom, hogy úgy gondoljatok ezekre az egységekre, mint részecskékre.

A tudat alapegysége nyilvánvalóan nem fizikai.

Kombinálódik fajtájának más tagjaival, tudati egységeket formálva ekkor.
49.o.682


Ezek az egységek önmagukból nőnek ki.

Ezeken az egységeken belül hajlamosság van a növekedésre és a szerveződésre.

Az egységek azokká a különféle rendszerekké formálják magukat, melyeket ők maguk kezdeményeztek.


A tudat alapegységeit „TE”-nek – „T” betű, „E” betű – fogjuk nevezni, tudati egységeknek. Belőlük formálódnak az EE-egységek és a fizikai anyag világába kiküldött első gyökerek. Pont. 68.o.683

E tudati egységek (TE-k) gyorsabban mozognak tehát a fénysebességnél – de ez az állítás maga értelmetlen bizonyos tekintetben, mivel az egységek ugyanannyira léteznek azon a keretrendszeren kívül, melyben a fény maga jelentéssel bír, mint amennyire azon belül.
Ahogy mindazonáltal ezek az egységek megközelítik a fizikai struktúrát, igenis lelassulnak a ti fogalmaitok szerint.
… mentálisak, vagyis testetlenek, bár belső szerveződésükből alakul ki minden fizikai forma.
Az egységek szerveződéséből már azelőtt felépülnek bizonyos intenzitások, hogy a legkisebb fizikai részecske vagy akár láthatatlan „fizikai” részecske is létezne. Ezek az egységek formálják azt, amire mint az elmére gondolsz, mely köré az agy struktúrája öntődik. Az egységek áthatják az agyat.

74.o.684.

Amikor a tudat specifikálódik, mindig világa középpontjában látja önmagát. A tudat minden specifikációja és minden fenomenális megjelenése akkor történik, amikor a tudat alapegységei, a TE-k, EE-egységekké és ennek köszönhetően a valóság dimenzióivá alakulnak a ti fogalmaitok szerint.
82-83.o.685.

Számtalan parányi forráson keresztül állandóan árad univerzumotokba új energia. A források a TE-k maguk.
A TE-k, folytatva a hasonlatot, forráspontokként, vagy lyukakként szolgálnak, melyeken keresztül az energia belehullik a rendszeretekbe, vagy ahhoz vonzódik – és eközben megformálja azt.

119-120.o.688

A korábban említett EE-egységek a kiemelkedés szakaszát reprezentálják, a küszöbpontot, mely gyakorlatilag aktiválja a TE-ket, a ti fogalmaitok szerint.
120.o.688

 
1 |
db/lap


© 2003-2019. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség